Skip to main content Skip to search

Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o dane osobowe klientów oraz szanując ich prawo do prywatności, KANCELARIA Biuro rachunkowe, Biuro ubezpieczeń Brygida Maszota z siedzibą w Lęborku przy ul. Batalionów Chłopskich 2/U-7a z wprowadza niniejszą „Politykę prywatności”.

PODSTAWOWE POJĘCIA

 • DANE OSOBOWE – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • PRZETWARZANIE DANYCH – rozumie się przez to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż KANCELARIA Biuro rachunkowe, Biuro ubezpieczeń Brygida Maszota (zwana dalej Biurem rachunkowym) z siedzibą w Lęborku przy ul. Batalionów Chłopskich      2/U-7a jest Administratorem danych osobowych klientów, którym świadczy usługi oraz potencjalnych klientów, którzy między innymi korzystają z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.kancelaria.lebork.pl

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z celami, w których zostały one zebrane. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były bezpieczne. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Nie udostępniamy danych osobowych odpłatnie innym podmiotom.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami:                 e-mail: biuro2@kancelaria.lebork.pl, tel.: 59 843 22 76 kom.: 696 421 676

Dane osobowe klientów są przetwarzane przez okres świadczenia usług przez Biuro rachunkowe, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe klientów utrwalone w dokumentacji księgowej są przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Podanie danych osobowych przez klientów jest dobrowolne. Jest jednak konieczne w celu prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Biuro rachunkowe.

Dane osobowe nie są udostępniane do państw trzecich ani też o organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZASADY WEDŁUG, KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 • LEGALNOŚCI – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
 • CELOWOŚCI – aby dane osobowe mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest podstawa prawna na wszystkie cele.
 • ADEKWATNOŚCI – przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania.
 • MERYTORYCZNEJ POPRAWNOŚCI – administrator danych jest zobowiązany do tego, aby zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane.
 • CZASOWOŚCI – zasada ograniczenia przechowywania danych. Zgodnie z tą regułą nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. Gdy ustaje podstawa do dalszego przetwarzania, zaprzestajemy tej czynności. Stosownie do sytuacji, dane osobowe zwracamy lub usuwamy.
 • INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje, co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W działalności Biura rachunkowego przesłankami uprawniającymi nas do przetwarzania danych osobowych są w szczególności:

 • art. 6 ust. 1 pkt. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać dane osobowe, które są niezbędne do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować.
 • art. 6 ust. 1 pkt. a RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów, którzy korzystają z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.kancelaria.lebork.pl jak również dane osobowe klientów indywidualnych z którymi nie zawarto umów.
 • art. 6 ust. 1 pkt. c RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane osobowe pracowników, jak również dane osobowe klientów utrwalone w dokumentacji księgowej.
 • art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Biuro rachunkowe zapewnia realizacje praw osób, których dane osobowe są przetwarzane. W świetle RODO osobom tym przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Prawo do tego by nie podlegać profilowaniu

W celu realizacji wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro2@kancelaria.lebork.pl

Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego.

W praktyce, więc może się zdarzyć, że pomimo żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ

Strona internetowa www.kancelaria.lebork.pl nie wykorzystuje plików „cookies” ani też w żaden inny sposób nie zbiera informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową.

Na naszej stronie internetowej znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Niniejszy serwis internetowy może zawierać linki, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm i instytucji np. Facebook, Google+, itd., gdzie podczas korzystania z nich może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez ten zewnętrzny podmiot. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane zawarte na serwisach innych podmiotów.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Biuro rachunkowe zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie  www.kancelaria.lebork.pl