Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych może wynieść 7 000 PLN, maksymalna 53 000 zł.

Dotacja nie stanowi przychodu do opodatkowania.

W celu przygotowania sprawozdań finansowych ważne jest przestrzeganie pewnych podstawowych zasad rachunkowości. Kontynuując koncentrację, chyba że istnieją dowody dla kraju, przyjmuje się, że firma będzie nadal prowadzić normalną działalność w dającej się przewidzieć przyszłości.

Rozliczenia międzyokresowe i dopasowanie, uzyskane dochody muszą być dopasowane do wydatków poniesionych w momencie ich poniesienia. Prudence, jeśli istnieją dwie dopuszczalne procedury księgowe, ta daje mniej optymistyczny obraz rentowności i wartości aktywów. Spójność, podobne elementy powinny być traktowane podobnie. Podmiot, firma to podmiot odrębny od swoich właścicieli. Money Measurement, konta obsługują tylko elementy, do których można przypisać wartości pieniężne. [/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Pomaga obecnym i potencjalnym inwestorom oraz wierzycielom i innym użytkownikom w ocenie kwot, terminów,
Istotność, tylko rzeczy istotne lub ilościowe będą miały wpływ na prawdziwy i rzetelny obraz danego zestawu rachunków. Koszt historyczny, tTransakcje są rejestrowane po koszcie, gdy wystąpiły. Realizacja, przychody i zyski są rozpoznawane po zrealizowaniu. Dualizm, każda transakcja ma dwa efekty. [/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]